Algemene voorwaarden Uitvaartzorg Westerkwartier (tevens handelend onder de namen Uitvaartzorg Noordenveld en Uitvaartzorg Haren).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst die tussen Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld en Uitvaartzorg Haren, gevestigd te Leek, Kamer van Koophandel nummer 69509506, en de opdrachtgever wordt gesloten betreffende de verzorging van een uitvaart. De algemene voorwaarden zijn voor elke opdracht van toepassing, ook indien een vervangende opdrachtgever voor dezelfde uitvaart optreedt.

Artikel 1: Definities. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtformulier voor het aannemen van een uitvaart:
Het te hanteren formulier waarin de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de overeenkomst door de toeleveranciers worden geleverd.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren een overeenkomst sluit.
3. Overeenkomst: de tussen de opdrachtgever en Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren tot stand gekomen overeenkomst betreffende een uitvaartverzorging.
4. Toeleverancier: de partij die zaken en/of diensten levert in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
5. Opdrachtnemer: Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren met wie de opdrachtgever een overeenkomst sluit.
6. Uitvaartverzorging/begeleiding: de gehele of gedeeltelijke verzorging van een uitvaart in de ruimste zin van het woord.
7. Voorschotten: voorschotten die door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren ten behoeve van de opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van de nakoming van de overeenkomst.
8. Kostenbegroting: Het te hanteren formulier waarin de kosten gespecificeerd zijn van de zaken en diensten die in het kader van de overeenkomst worden geleverd.

Artikel 2: Algemeen.
1. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst.
2. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren dient voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst de algemene voorwaarden aan de opdrachtgever digitaal (te weten op de website www.uitvaartzorgharen.nl) ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.
4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of indien zich tussen de partijen een situatie zich voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3: Verstrekking gegevens en opdrachtbevestiging.
1. De opdracht wordt schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door de opdrachtgever van de uitvaart is daarvoor voldoende. De opdrachtgever is gehouden en staat ervoor dat de gegevens in de opdrachtbevestiging juist en volledig zijn.
2. Het te ondertekenen opdrachtformulier zal tenminste bevatten:
a. alle voor de uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de opdrachtgever.
b. de verklaring dat de opdrachtgever kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden van Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren.
3. De opdrachtgever is gehouden Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren tijdig alle voor de uitvaartverzorging relevante gegeven van de overledene en de opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden tevens verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen/aandoeningen van de overledene die van invloed kunnen zijn op de lijkbezorging.
4. In de opdrachtbevestiging worden de zaken en/of diensten weergegeven die in het kader van de overeenkomst door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren worden geleverd c.q. uitgevoerd.
5. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren kan niet aan haar geoffreerde zaken en/of diensten worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. De door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op dat moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden. Hiervoor stelt Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren een uitgebreid dossier samen. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
7. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever of van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijke overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd.
8. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
9. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van de wijziging van de overeenkomst.
10. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren zal, in het kader van de door haar te voeren uitvaartadministratie, zorgvuldig om gaan met de persoonlijke gegevens van de overledene(n) en de opdrachtgever. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren zal geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders dan zij in het kader van de uitvaart en/of de wet verplicht is.

Artikel 4: Tarieven, prijzen en pre-memorie posten.
1. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld en Uitvaartzorg Haren hanteert vastgestelde tarieven van zaken, goederen en diensten, welke geregeld worden bijgesteld conform marktontwikkelingen. Voor de begeleiding door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld en Uitvaartzorg Haren, wordt een basistarief gehanteerd in combinatie met een tarief op basis van het aantal besteedde uren (tot 15 uur, 15 tot 20 uur en 20 uur en meer).
2. De prijzen voor de producten en/of diensten welke Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren op basis van de overeenkomst levert, worden voor zover mogelijk vermeldt op de kostenbegroting.
3. De vastgestelde prijzen, uitgezonderd de pre-memorie posten, kunnen niet worden gewijzigd tenzij de wet dwingend anders voorschrijft of de prijzen gebaseerd zijn op door de opdrachtgever onjuist verstrekte gegevens.
4. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren zal op uw verzoek een kostenbegroting maken. In de kostenbegroting staan, voor zover mogelijk, de kosten gespecificeerd van de producten en diensten die in het kader van de overeenkomst door de toeleveranciers aan en voor rekening en risico van de opdrachtgever door tussenkomst van Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren worden geleverd.
5. Indien op het moment van het sluiten van de overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken, goederen en/of diensten nog niet bekend is, zal Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren een pre-memorie post opnemen. De opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
6. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren zal indien gewenst zo spoedig mogelijk de prijzen van de pre-memorie posten doorgeven aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.
7. Indien er een offerte gemaakt wordt naar aanleiding van een voorbespreking van een uitvaart, is deze 6 maanden geldig na dagtekening.

Artikel 5: Aangifte en akte van overlijden en het verkrijgen van een verlof tot cremeren of begraven.
1. De vermelde personalia van de overledene worden in overeenstemming met de opdrachtgever gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De aangifte van overlijden wordt gedaan door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren, tenzij anders is overeengekomen.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dan deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren worden verstrekt.
3. Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden dient deze Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren daaromtrent onverwijld te verwittigen.
4. Indien sprake is van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, zal Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren erop toezien, dat de wijziging plaatsvindt. De kosten van de wijziging komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij een derde aansprakelijk is. Indien de onjuiste vermelding aan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren kan worden toegerekend, dan is zij voor betaling van de kosten van de wijziging van de akte aansprakelijk.

Artikel 6: Tijdstip van levering.
1. De levering van de zaken en/of diensten vinden plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen de opdrachtgever en Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren
2. De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.
3. Wijziging van de uitvoering van de overeenkomst kan slechts in onderling overleg tussen opdrachtgever en Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren plaatsvinden en nadat hiermee schriftelijk is ingestemd door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren en opdrachtgever.
4. Wijzigingen kunnen niet later plaatsvinden dan uiterlijk 72 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. Wijziging van het tijdstip van de uitvaart kan enkel plaatsvinden met instemming van Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren alsmede de beheerder van de begraafplaats en/of crematorium.
5. De kosten in verband met de wijziging van de overeenkomst, de wijziging van het overeengekomen tijdstip van de uitvaart en het meerwerk komen volledig voor rekening van opdrachtgever.
6. Wijzigingen in het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk de dag voorafgaand aan de dag van de uitvaart voor 12.00 uur kenbaar gemaakt te worden aan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren. De overeengekomen prijs zal in overeenstemming met deze wijziging worden aangepast.
7. Na annulering van één of meer van het aantal overeengekomen voertuigen na het in lid 7.1 genoemde tijdstip, is de opdrachtgever gehouden aan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren een redelijke vergoeding te betalen voor de door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren gemaakte kosten.
8. Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst zijn uitsluitend voor rekening van Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren indien deze hem of zijn toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen hem niet worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het rechtstreeks geldende opvatting voor zijn rekening dienen te komen.

Artikel 7: Tussentijdse opzegging.
1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren, zal Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren in overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van de overeenkomst aan een derde. Dit tenzij de opzegging aan opdrachtgever toerekenbaar is. Als de overdracht voor Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren extra kosten met zich meebrengt, worden deze voor zoverre aan opdrachtgever in rekening gebracht als deze redelijkerwijs toerekenbaar is. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren zal opdrachtgever zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren genoemde termijn te voldoen, tenzij Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren anders aangeeft.
2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken (uitgezonderd overlijden), staat het Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien opdrachtgever de overeenkomst wil teruggeven aan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren, worden in alle redelijkheid kosten berekend die Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren tot dan toe heeft moeten maken en administratiekosten berekend.

Artikel 8: Drukwerk
1. Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de opdrachtgever de tekst in een email of Office Word-bestand aan te leveren. Eventueel fouten in tekst(en) komen voor risico en/of rekening van de opdrachtgever wanneer de opdrachtgever deze gegevens anders dan schriftelijk heeft doorgegeven. De proefdruk (of afbeelding hiervan) voor de rouwbrief, advertenties, dankbetuigingen en/of bidprentjes worden door de opdrachtgever per email of WhatsApp akkoord bevonden voorafgaand aan het drukken of plaatsen in de media.
2. Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
3. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn de kosten voor rekening van de opdrachtgever en is Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
4. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat de aankondigingen van het overlijden met de grootste spoed bij de opdrachtgever worden bezorgd en is niet aansprakelijk voor een late postbezorging.
5. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren is gehouden, tenzij anders is overeengekomen, dat de advertentie met data de aankondiging van het overlijden met de grootste spoed bij de gekozen bladen worden bezorgd. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige plaatsing in de gekozen bladen, zal Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de opdrachtgever brengen. Indien Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten is te late plaatsing voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.

Artikel 9: Verzekeringen.
1. Opdrachtgever kan verzekeringspolissen waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn ter hand stellen van Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren is verplicht binnen een termijn van één week het overlijden te melden en/of de polissen op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.
2. Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren worden gemachtigd, door ondertekening van een akte van cessie, de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de uitvaartnota en een eventueel overschot uit te betalen aan de opdrachtgever/begunstigde of diens erfgenamen. De kosten voor het opvragen van de verzekeringsgelden komen voor rekening van de opdrachtgever en bedragen 17,50 euro per polis.  
3. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren staat niet in en is niet aansprakelijk voor betaling (of het uitblijven) van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappijen.

Artikel 10: Betaling.
1. Indien Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren in het kader van de overeenkomst aan derden voorschotten dient te betalen, zal de opdrachtgever deze op eerste verzoek aan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren voldoen binnen 5 werkdagen.
2. De opdrachtgever zal de uitvaartnota van Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren betalen binnen 8 dagen na ontvangst en is in gebreke indien de betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.
3. De betalingstermijn geldt als finale termijn, Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn en is gelijk aan 1,5% per maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt berekend. De opdrachtgever is derhalve van rechtswege in verzuim wanneer niet tijdig is betaald zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Aan de opdrachtgever die, na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te betalen, worden, na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn, de in redelijkheid gemaakt incassokosten in rekening gebracht.
5. Bij niet-betaling binnen de termijn als genoemd in lid 2 en 3 van dit artikel komen alle kosten, zowel buiten rechtelijk als gerechtelijk, voor zover zulks niet is uitgesloten in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek, voor rekening van de opdrachtgever. De buitenrechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
6. Kosten voortvloeiende uit overheidsregelingen komen nimmer voor rekening van Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren.
7. Bij contante betaling wordt door Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren een bewijs van betaling verstrekt (aantekening op de verzonden factuur).
8. Indien de opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor geleverde zaken en/of diensten en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 11: Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring.
1. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren zal bij zijn werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen.
2. De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de opdrachtgever.
3. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in Artikel 3 lid 3 en 4. De opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
4. Wanneer de opdrachtgever zelf producten/ artikelen/ diensten extern besteld (bijvoorbeeld: kist, rouwvervoer, rouwdrukwerk) kan Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. De opdrachtgever neemt daarin de volledige financiële en uitvoerende verantwoordelijkheid op zich.
5. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis(sen) jegens opdrachtgever.
6. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens zijn verstrekte adviezen.
7. Indien Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren wordt aangesproken door een derde voor geleden schade geleden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst waarvoor zij niet aansprakelijk is, zal de opdrachtgever Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren vrijwaren en schadeloos stellen.
8. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren kan onverminderd het bepaalde in Artikel 11.2. en 11.3. slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van  Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren. Indien Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waarvoor Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.
9. De aansprakelijkheid van Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren beperkt zich tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar.
10. Bij vorderingen en verweren jegens Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren en de door hen bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden worden de wettelijke verjaringstermijnen in acht genomen.

Artikel 12: Klachten.
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk bij Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren worden ingediend. Niet tijdig indienen van een klacht heeft tot gevolg, dat de opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
2. Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de uitvaartnota schriftelijk bij Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren worden ingediend.
3. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de opdrachtgever tot overeenstemming te komen over de afwikkeling van de klacht.
4. Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

Artikel 13: Opdrachtgever.
1. Ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de opdrachtgever de overeenkomst af voor eigen rekening.
2. De opdrachtgever verplicht zich tot het betalen van de uitvaartnota.
3. Opdrachtgever kan zich wat betreft zijn verplichting tot betaling er niet op beroepen, dat hij namens en voor rekening van het vermogen en/of de erven van belanghebbende heeft gehandeld.

Artikel 14: Uitvoering.
1. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht.
3. Als de opdrachtgever zelf een derde heeft ingeschakeld, zijn de gevolgen van de keuze voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 15: Toepasselijkheid, rangorde en toepasselijk recht.
1. In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst(en), algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde: 1. de overeenkomst(en), 2. de bijlagen van de overeenkomst(en), 3. de algemene voorwaarden waarbij een lager genummerd hoofdstuk voorrang heeft op een hoger genummerd.
2. Op de overeenkomsten tussen Uitvaartzorg Westerkwartier, Uitvaartzorg Noordenveld of Uitvaartzorg Haren en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders is overeengekomen. Eventuele geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe volgende de Nederlandse wet bevoegde rechtbank.